28. říjen 1918 v Nekoři

Datum zveřejnění: 
Sobota, 27. Říjen 2018

28. říjen v Nekoři (kronika obce Nekoř - str. 253)

Zpráva o státním převratu rozšířila se v nekoři 28. Října v hodinách poledních a odpoledních. Došla patrně z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného, ale kdo ji první přinels, nemohl jsem zjistiti. Jednací protokol obecního úřadu nemá žádných záznamů o tom. Školní kronika poznamenává, že v poledne zavlál na škole červenobílý prapor a brzy potom že objevily se prapory i na jiných budovách v obci. Jistě, že zavládlo všude radostné vzrušení, ale neprojevilo se žádným shromážděním ani slavnostním průvodem.

Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které starosta Kliment Mikyska uvítal přítomné členy zastupitelstva slovy: „Pánové, občané! Dnes v radostném zápalu dovolil jsme si Vás pozvati k této slavnostní schůzi, kde s radostí sděluji: Československý stát jest zřízen a dovoluji si vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní výbor, který obecnímu úřadu byl sdělen telegraficky a zní:

První zákon československého státu

Zákon vydaný Národním výborem dne 28. Října 1918

Samostatný stát československý vstoupil život. Aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky, a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní výbor jménem československého národa , jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:

Článek I.

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s československou Národní radou v Paříži, jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykoná státní svrchovanot uvnitř státu Národní výbor.

Článek II.

Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti.

Článek III.

Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru, prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízní.

Článek IV.

Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.

Článek V.

Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo. Dáno v Praze dne 28. Října 1918

Antonín Švehla, Dr. Al. Rašín, Jiří Stříbrný, Dr. František Soukup, Dr. Vavro Šrobár     *  

Po přečtení tohoto žádá starosta přítomné, aby nejen sami, ale i mezi občany působili, aby se tímto přesně řídili a tak dokázali, že jsme úplně způsobilí sami si vládnouti. Po zpěvu hymny „Kde domov můj“ a písně „Hej slované“ provolali přítomní československému státu třikrát „Sláva“ a „Nazdar!“ a tím schůze skončena. Podle počtu podpisů bylo přítomných 16.

A obecní kronika na další stránce dále uvádí:

V radostném vzrušení zapomínali lidé, že české země jsou úplně ožebračené , vyjedené a že dlouho ještě potrvá, než vrátí se předválečný blahobyt. Z rozbitých front vraceli se buď jednotlivě nebo v malých skupinách vojáci, většinou beze zbraní, ve stejnokrojích z látek kopřivových a papírových. Na nádražích hlídkovaly sokolské stráže. Vlaky nevytopené, neosvětlené, s okny dávno rozbitými a nouzově zakrytými prkny, byly přeplněny. Každý toužil jet domů – lhostejno jak se jelo – jen když to šlo domů.

Vysokomýtský pluk 30 vrátil se z Itálie s výzbrojí a po několika denní dovolené byli jeho příslušníci znova voláni do zbraně. Části tohoto pluku obsazovaly německé území (Rokytnici, Králíky, Lanškroun) a později v měsíci lednu východní Slovensko.

4. listopadu vyzývá národní výbor v Praze občanstvo, aby plnilo svou povinnost k novému svému státu a řádně platilo daně.

Okresní výbor v Žamberku vyzývá obce, aby s místními hospodářskými radami působily k tomu, aby obilí a brambory byly odváděny co nejvydatněji a nejrychleji.

Španělská chřipka, která se ku konci války epidemicky rozšířila, kosí podvyživené, málo odolné obyvatelstvo po stovkách a tisících. Aby se nemoc nešířila, zakázána jsou divadla a taneční zábavy.

11. listopadu v 11 hodin dopoledne skončila světová válka příměřím mezi Německem a Dohodou.

11. listopadu vypisuje Národní výbor v Praze Půjčku Národní Svobody ve výši 1 miliardy K. Byla upsána v několika dnech. Kronikáři nepodařilo se zjistit výši úpisů v Nekoři.

 

 

 

 
 

Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého byl vydán Národním výborem československým jako první zákon nově vzniklého československého státu, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů ale až pod č. 11/1918 Sb. z. a n. Autorem původního textu zákona je JUDr. Alois Rašín. Zákonem (úvodním prohlášením) byl proklamován československý stát: „Samostatný stát československý vstoupil v život.“ Zákonem zatím nebyla určena státní forma nového státu. Byl prozatímně recipován rakousko-uherský právní řád (v českých zemích proto nadále platily rakouské zákony a na Slovensku zase původní uherské právo) a Národní výbor, jako orgán „jednomyslné vůle národa“, začal vykonávat moc zákonodárnou a výkonnou. Zákon dále stanovuje, že všechny úřady a ústavy na území Československa jsou nyní podřízeny Národnímu výboru.