Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5737555 návštěv

Hubálkův kříž - 115 let od jeho postavení

Pískovcový kříž, na kterém již chybí Kristovo tělo, stojí uprostřed polí východním směrem za kostelem, severovýchodně od zemědělského podniku Klas Nekoř a.s..

Dříve tam vedla cesta od kostela sv. Mikuláše směrem k Bořitavě.


Nápis na zadní straně tohoto kříže zní: „Zřízen nákladem manželu Frant. a Terezie HUBÁLKOVÝCH 1892“


Na přední straně kříže je velice špatně čitelná část nápisu tohoto znění: " A vy všichni kteří jdete cestou pozorujte a vizte jestli bolest…" a dál nejsou další dvě až tři slova již vůbec čitelná.


O postavení tohoto kříže se zmiňuje Václav Faltus v knize „Historie obce Nekoř“, kde cituje zápisy ve farní kronice vztahující se k postavení a posvěcení tohoto kříže.

Tyto zápisy pro zajímavost odcitujeme:
„Žádost o povolení k postavení kříže
Nejdůstojnější biskupské konzistoři v Hradci Králové
Manželé František, vejmeník v Nekoři č.d. 2 a jeho manželka Terezie, zřídili svým nákladem na cestě od farního chrámu P. v Nekoři k Bořitavě vedoucí a na pozemku č k číslu 2 patřícím posvátnou kamennou sochu „Krista Pána“. Jejich syn František Hubálek, majitel pozemku č.d. 2, místo pro tuto památnou sochu navždy daroval jak v úctě podepsaný v přípise č. 75f. na patronátní úřad v Kyšperku oznámil a mimo to složili výše jmenovaní manželé kapitál 20 zl. v úctě podepsanému, aby z úroku toho kapitálu možná budoucí oprava této památné sochy zajišťována byla, kteroužto částku v úctě podepsaný patronátnímu úřadu k uchování do kostelní pokladny chrámu P. Nekořského odevzdal, jak dosvědčuje přiložený lístek od p. duchovního v Kyšperka. Jestliže tedy o vše postaráno jest co k udržení a k zařízení nové sochy na veřejném místě patří, prosí podepsaný v úctě títmo nejdůstojnější biskupskou Konzistoř za udělení milosti k posvěcení této památné sochy na II. neděli po sv. Duchu č. na den 19. června odpoledne.
Na faře v Nekoři dne 29. května 1892 Jan Nosek, farář“

Dále se ve farní kronice zachoval opis potvrzení o přijetí peněz:

Důstojný farní úřade v Nekoři. Ctěným přípisem ze dne 27.b.m.č.f. 75 jsme zaslaný obnos 20 zl. Přijali a do zdejší spořitelny na knížku fol. 1089 pro nadaci na udržování kamenné sochy Krista Pána vedle cesty z Nekoře k Bořitavě postavené od manželů Františka a Terezie Hubálkových č.d. 2 v Nekoři uložili. Kapitál ten bude účtován v úctě farnímu chrámu P. v Nekoři.
Patronátní úřad v Kyšperka dne 31. května 1892 Jan Stehno“

Ve farní kronice je ještě zmínka o tom, že dne 2. června 1892 pod číslem 4644 přišlo od biskupské konzistoře povolení k posvěcení sochy. V knize bohoslužeb a pobožností (Liber Functionum Divinarum Parochie Nekořiensis) na listě 157 u roku 1892 pak byla nalezena zmínka, že skutečně o II. neděli po sv. Duchu bylo „konáno procesí za příčinou svěcení „Nového Kříže“ na cestě Hubálkově“.
Nepodařilo se zjistit, kdy byla cesta zrušena a kdy došlo k poškození a odstranění korpusu Krista z kříže…

Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 30.7.2007
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř