Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5737569 návštěv

Osudové osmičky

Jak se v historii obce Nekoř projevovaly letopočty s osudovými osmičkami na konci?

Přečtětě si, co o tom říká obecní kronika.

1698 byl hrabětem Františkem Karlem Libštejnským z Kolovrat vystavěn kostel sv. Mikuláše v Nekoři. Kolovratská orlice je dosud umístěna nad hlavním vchodem kostela.
1768 byl opravován most v Dolní Nekoři - celkové náklady na opravu mostu 26 zl. 49 krejcarů, kronika uvádí, že například tesař měl při opravě mostu denní plat 20 krejcarů,
1808 po dlouhé zimě v dubnu před velikonocemi přišla velká voda s ledovými krami a podemlela a strhla polovinu dřevěného nekořského mostu.
Zápis hasičského inventáře z roku 1838 v obci Dolní Nekoř – 4 lejty, 1 pumpovací stříkačka, 10 ručních stříkaček, 12 slaměných konví, 2 kožené konve, 4 žebříky, 4 háky
1878 začala se stavět nová okresní silnice od státní silnice v Šedivci (ta byla vystavěna 1839-40) směrem k Nekoři k čp. 119
1888 – velké množství sněhu, rychlé tání a deště 9. a 10. března přivodily povodeň, velké množství ledových ker zatarasilo řeku od dolního splavu až k hornímu a vylitá voda zaplavila stavení na obou březích. V noci na 11. března nápor ledových ker strhl dřevěný most, i lávky Hamerníci a Oudoleckou. Tradice vypravuje, že stržením mostu velice nemile překvapeni byli karbaníci z Nekoře, kteří v hostinci čp. 258 hráli karty a museli jít domů do Nekoře přes Líšnici a po státní silnici. Po dvou dnech byla na místě mostu položena alespoň lávka
1898 - 17. listopadu obec navštívil místodržitel království českého Karel hrabě Condenhove doprovázen okresním hejtmanem K. Vojáčkem. K uvítání dostavili se ke školní budově v plném počtu obecní zastupitelstvo, žactvo se školními prapory, oba duchovní, sbor dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců a společenstvo spojených živností jakož i četné občanstvo. Přívítáni byli starostou obce Václavem Brunou, radním Hugo Schicktanzem, řídícím učitelem Josefem Vítečkem a farářem Janem Noskem…. Při loučení pravil místodržitel, že příjemně byl překvapen pořádkem zdejší obce a slíbil, že učiní, co mu bude možno, aby chudému zdejšímu lidu bylo pomoženo a i ostatní žádosti obce zdejší byly splněny.
19. listopadu 1898 obecním zastupitelstvem na jednání odsouhlasena žádost císaři o povýšení obce Nekoře na městys. Kronikář se domnívá, že žádost o povýšení obce Nekoře na městys přednesl asi starosta již ústně 17. listopadu místodržiteli zároveň s prosbou o převzetí mostu na Divoké Orlici do správy okresu. Slib učiněné podpory asi způsobil urychlení svolání schůze a podání žádosti.
1908 jednomyslně přijat návrh, aby se školní plat v částce 4 K 16 h na jedno dítě odváděný do okresního školního fondu přestal vybírat od rodičů školních dětí a byl hrazen z prostředků obce.
1918 na obec doléhají válečné útrapy, během roku na veřejné zásobování a armádu odvedeno 40q pšenice, 750 q žita, 280 q ječmene, 900 q ovsa, 3200q brambor, měsíčně 14 – 20 kusů hovězího dobytka o minimální váze 200 kg. A mimo jiné nám dnes nepředstavitelné až absurdní tato nařízení: - například v březnu nařízen soupis a zajištění zásob sušeného ovoce… Zakázáno barvení velikonočních vajíček, aby se zamezilo plýtvání vejci a používání jich k hrám. Nedostatek chlebových přísad vedl k zabavení veškerých zásob krmné i cukrové řepy. Od dubna snížena chlebová dávka pro lehce pracující na 1 hlavu týdně z 1150g na 1000g, pro těžce pracující byla 1500g týdně
Zpráva o státním převratu 28. října 1918 se v Nekoři rozšířila v poledne a odpoledne. Došla patrně z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného n. Orlicí. Jak uvádí kronikář obce, radostné vzrušení, které zavládlo, se však neprojevovalo žádným shromážděním ani slavnostním průvodem.
„Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které starosta Kliment Mikyska uvítal přítomné členy zastupitelstva slovy: „Pánové, občané! Dnes v radostném zápalu dovolil jsem si Vás pozvati k této slavnostní schůzi, kde s radostní sděluji: Československý stát jest zřízen a dovoluji si Vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní výbor, který obecnímu úřadu byl sdělen telegraficky.... "
1928 - 28. října položen základní kámen k pomníku padlých ve světové válce – slavnostní odhalení pomníku bylo 7. července 1929.
Elektrizace obce byla odložena, protože zemský správní výbor nepovolil okresu Žamberk výpůjčku, z níž by se přispívalo na tuto stavbu. 1. dubna byl zahájen provoz na autobusové lince Bartošovice - Kyšperk - , autobus začal jezdit i na trase Jablonné n.O. - Rychnov n.Kn.
Probíhaly opravy kostela, kronika uvádí zajímavou opravu nachýlené věžní báně, kterou prováděl klempíř z králík - ten se před každým výstupem na věž v hostinci čp. 144 napil kořalky tak, že vrávoral až ke kostelu. Sotva se ocitl na kostelní střeše, lezl na věž jako veverka. Ve věžní báni byly nalezeny zápisy oprav kostela.
1938 - 25. ledna objevila se na severní straně oblohy ohromná rudá záře, která vypadala jako daleký obrovský požár. Jednalo se o polární záři viditelnou na celém území republiky, úkaz málokdy se vyskytující. Pověrčiví lidé z tohoto přírodního úkazu věštili brzkou vojnu….
V rámci civilní protiletecké obrany se budovaly úkryty pro obyvatelstvo. Ve stráni nad továrnou byl vybudován úkryt pro zaměstnance závodu, kromě toho mnoho občanů budovalo v místních lesích samostatné kryty pro svoje rodiny
Koncem měsíce srpna po 14 dní trvajících deštích vznikla na Divoké Orlici povodeň, která nadělala spoustu škody i v Nekoři, uvádí se průtok 148 m3, povodeň důkladně prověřila nově postavenou Pastvinkou přehradu
Dne 24. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Obecní kronika se nezmiňuje, jak to probíhalo v obci, v nedalekém okolí se nacházela budovaná pohraniční opevnění. Pro jejich budování byli prostřednictvím obecního úřadu v předchozích měsících poptáváni spolehliví dělníci i z obce Nekoř. Během měsíce října a listopadu bylo vojsko z opevněných hranic staženo a část pohraničí vydána němcům. České jednotky ustoupily až do Nekoře, Sobkovice 14 dní nepatřily nikam, zabrána byla polovina Studeného. Nekoř zůstala zatím uchráněna, mezi obcí Studené a Bořitavou byla hraniční čára hlídaná ordnery, hranice se několikrát měnila, Sobkovice byly obsazeny a měly být přičleněny k Říši, nakonec byly 24. listopadu Sobkovice ze záboru vypuštěny a zabráno Jamné nad Orlicí. Studené bylo obsazeno německým vojskem od 17. října do 24. listopadu, nejprve bylo zabráno celé, pak polovina a nakonec po stanovení pevné demarkační čáry bylo ze záboru vypuštěno..
1948 „25. února byla jmenována nová vláda a 30. května se konaly volby do národního shromáždění. Byla postavena jednotná kandidátka všech stran národní fronty. Volební síň v Nekoři byla v sále „Na rybníku“, který k tomu účelu byl slavnostně vyzdoben. Na jevišti byla postavena zástěna a volební urna. Členové strany volili manifestačně. Přesto mnoho voličů chodilo za zástěnu a při kontrole hlasů se v urně objevily bílé lístky a pohlednice s portrétem Dr. Beneše.“
1958 "… přes veškerou snahu docíliti pevné základny společného hospodaření zůstává nadále 19 zemědělců, kteří se rozhodli pracovat soukromně … "
1968 zápisy uvedené v kronice jsou psány až v roce 1974 z důvodů úmrtí a změny kronikáře. Jsou uvedeny v celkovém přehledu za roky 1968 – 1971 citujeme jen krátce: …“z nepříznivého vývoje v r. 1968 a z přílišného volání po „Svobodě“, kteréžto slovo si mnoho občanů vykládalo po svém bez ohledu na prospěch státu, byly v roce 1969-70 vyvozeny nové závěry a poučení pro novou cestu státu……V životě obce prošel rok 1968 bez nějakého podstatného vzruchu, i když pravá podstata a příčiny srpnových událostí byly málo komu jasné. Jen na několika místech v obci objevily se v srpnu téhož roku nevhodné nápisy, poplatné tehdejší vzrušené době. Všichni občané plnili své denní pracovní povinnosti ukázněně a jinak nebyl porušen nikde pořádek….. je zřejmé, že neklidný rok 1968 svými svými důsledky zanechal nepříznivé stopy i na činnosti místního národního výboru. Listujeme-li zápisy rady MNv i pléna MNV z let 1968-70, zjišťujeme skutečnost, že i někteří členové MNV (podobně jako mnozí občané) nedovedli se přemoci ve svém negativním postoji k vývoji v republice…Koncem roku 1968 byl v obci ustaven místní výbor Národní fronty, který soustředil všechny místní společenské i zájmové organizace. …“
1978 vypuštěna Pastvinsklá přehrada, na podzim se zřítila lávka Hamernice pod Malou přehradou, pracovnící Vodních staveb za pomoci občanů ji znovu postavili, podzimní dálkový pochod TJ Sokol do Ostravy – Vítkovic
1988 3. listopadu skácen 186 let starý jilm před čp. 12 – bývalý Krejsův statek u náměstíčka
1998 1. a 2. srpna oslavy 700 let obce a 300 let kostela sv. Mikuláše, výstavy ve škole, sjezd rodáků a slavnostní program na stadionu zakončený ohňostrojem, posvěcení hasičského praporu, vydání knihy o historii Nekoře, odznaky, pohlednice,… na podzim zahájení telefonizace obce, generální oprava rozhlasu

Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 24.7.2008
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř