Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5737568 návštěv

Z historie obce - vznik republiky

Jak v naší obci probíhalo vyhlášení vzniku republiky před 90 lety
Zpráva o státním převratu 28. října 1918 se v Nekoři rozšířila v poledne a odpoledne. Došla patrně z nejbližších měst Kyšperka a Jablonného n. Orlicí. Školní kronika popisuje, že „...i do naší horské dědiny zazněly radostné ty zvuky, že jsme svobodni, že prohlásili předáci naši samostatnost nejen Čech, Moravy a Slezka, ale i Slovenska. Ve 12 hodin v poledne toho dne zavlál první prapor červeno-bílý na školní budově a hned po něm vlály prapory na četných budovách v obci hlásajíce občanstvu, že jsme po 300 letech opět svobodnými Čechy ve svobodné vlasti a radost a ples zaznívá po našich horách, mládež jásá, praporky mává, muži, ženy i starci kupí se v hloučky a radostně vypráví druh druhu: ,Jsme svobodni!´“
Pisatel Pamětní knihy obecné školy (řídící učitel František Rejholda) dále nadšeně popisuje veškeré události ve státě i v obci, které souvisejí se vznikem nového Československého státu.
„Jak již vpředu praveno, zavlály prapory na budovách veřejných i soukromých v obci ve 12 hodin v poledne 28. října 1918, sváteční ruch a šum zavládl v obci, starosta Kliment Mikyska svolává slavnostní schůzi obecního zastupitelstva, na které oznamuje státní převrat a telegraficky došlý první zákon národního výboru, Slavnostní slib věrnosti hlaholí síní a zapěním národní hymny Kde domov můj je slavnostní schůze ukončena.“
Jak uvádí kronikář obce, radostné vzrušení, které zavládlo, se však neprojevovalo žádným shromážděním ani slavnostním průvodem.
„Dne 31. října v 6 hodin večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které starosta Kliment Mikyska uvítal přítomné členy zastupitelstva slovy: „Pánové, občané! Dnes v radostném zápalu dovolil jsem si Vás pozvati k této slavnostní schůzi, kde s radostní sděluji: Československý stát jest zřízen a dovoluji si Vám přečísti první zákon naší vlády, kterou jest Národní výbor, který obecnímu úřadu byl sdělen telegraficky a zní...
...Po přečtení tohoto žádá starosta přítomné, aby nejen sami, ale i mezi občany působili, aby se tímto přesně řídili a tak dokázali, že jsme úplně způsobilí sami si vládnouti. Po zpěvu národní hymny „Kde domov můj“ a písně „Hej Slované“ provolali přítomní československému státu třikrát „Sláva!“ a „Nazdar!“ a tím schůze ukončena.“
Památná kniha obecné školy se ještě zmiňuje o velkém shromáždění obyvatelstva na prostranství před kostelem v neděli, kde je občanům hlásána svoboda a kde je čten první zákon národního výboru.
„Starosta připomíná lidu, aby si vážil svobody, zachoval klid a pořádek, ukázněné občanstvo naše zmíněnými znaky dává najevo, že si je vědomo tohoto velikého okamžiku a svých povinností k mladému státu a s nadšením pěje hymnu, kterou řídící učitel František Rejholda zanotuje a končí druhou hymnou Hej Slované“.
Slavné bohoslužby za blaho nově zřízeného Československého státu byly slouženy ve farním kostele 17. listopadu 1918, po slavnostním „Te Deum“ se zpíval staročeský chorál „Sv. Václave“, na tyto bohoslužby byly pozvány všechny obecní úřady i školy farnosti.

Dne 13. dubna 1919 o květné neděli před postním kázáním byla zasazena na památku národní přísahy v roce 1918 na návsi před křížem u kostela „Lípa svobody“ a 4. května byla zasazena Lípa svobody v Údolí. Tato lípa na svém původním stanovišti bránila výstavbě elektrické sítě v Údolí v roce 1929 a tak byla přesazena ke zvoničce, kde doposud roste (viz foto).
Lípa svobody u kostela - není jisté zda je to dosud stojící lípa mezi křížem a školou u zdi hřbitova nebo zda to byla lípa nahoře nad křížem, která byla skácena v roce 1999. Na přiloženém snímku školy je vidět dvě další lipky u silnice mezi křížem a školou, možná že je to jedna z nich….
Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 13.11.2008
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř