Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749859 návštěv

Schválená usnesení jwdnání ZO Nekoř XII-2010

Schválená usnesení Zastupitelstva obce Nekoř č. XII/2010, konaného dne 13. prosince 2010, od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nekoř

Usnesení 1a/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 17.11.2010
Usnesení 1b/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis jednání ZO Nekoř XI-2010 z 17.11.2010
Usnesení 2/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dočasný provozní řád CVAN uvedený v příloze č. 1)
Usnesení 3/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje správcem areálu CVAN pana Josefa Domese.
Usnesení 4/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje náplň práce a složení stavební komise uvedený v příloze č. 2 a pověřuje ji vypracováváním stanovisek v oblasti stavební a územní, v závažných záležitostech žádá o podání informací na jednání ZO Nekoř
Usnesení 5/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr směny p.p.č. 2936/6 o výměře 152m vyčleněné geometr. plánem č. 770-349/2010 z p.p.č. 2936 v majetku obce Nekoř
Usnesení 6/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informace o jednání ve věci vyhlášení pásma vodního zdroje v k.ú. Nekoř
Usnesení 7/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové změny uvedené v příloze č. 3 tohoto zápisu
Usnesení 8/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové provizorium uvedené v příloze č. 4 tohoto zápisu, Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 uvedený v příloze č. 5 tohoto zápisu
Usnesení 9/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ o prostředky na financování pedagogů zájmových kroužků a na úhradu faktury za žaluzie do oken.
Usnesení 10/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje hlavní inventarizační komisi ve složení: starosta obce, účetní, předseda kontrolního výboru a předseda finančního výboru provedením inventur obecního majetku k 31.12.2010
Usnesení 11/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dohodu o úhradě neinvestičních nákladů školských zařízení spravovaných městem Letohrad na 1. pololetí školního roku 2010/11
Usnesení 12/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř neschvaluje příspěvek Gymnáziu Žamberk

Usnesení 13/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje:
* Dodatek č.8 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z velkoobjemových kontejnerů
* Dodatek č.9 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu
* Dodatek č.8 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob
* Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu
Usnesení 14/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje žádost pana Milana Luxe o pronájem Petrova palouku na rok 2011, podmínky pronájmu stanovuje shodné s rokem 2010.
Usnesení15/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3020/3 vyčleněné geometr. plánem č. 769-346/2010 z p.p.č. 3020/2 v majetku obce Nekoř
Usnesení16/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř volí Pavla Lehkého a Ing. Vítězslava Kareše za členy školské rady ZŠ Nekoř
Usnesení17/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Usnesení18/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
Usnesení19/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nekoř č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení19/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s umístěním znaku obce Nekoř na reklamních sběratelských předmětech „Buton“ firmy Aktiv Opava s.r.o. za podmínky bezplatného zaslání 100 ks těchto předmětů obci Nekoř.
Usnesení 21/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování změn územního plánu obce Nekoř a v souladu s uvedeným zákonem rozhoduje zaslat písemnou objednávku jednomu zhotoviteli – firmě Atelier Aurea spol. s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Auer
Usnesení 22/XII: Zastupitelstvo obce Nekoř stanovuje starostu obce Ing. Jiřího Pomikálka a místostrarostku obce Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou spolupracujícími zastupiteli při zpracování změn územního plánu obce Nekoř

Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 23.12.2010
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř