Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5687442 návštěv

OZV 3/2010 o místním poplatku za VHP

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Obecně závazná vyhláška obce Nekoř č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

OBEC Nekoř
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Nekoř se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 17/XII-2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Nekoř touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1 (dále jen "poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").2
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.3
(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen "VHP") nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen "jiné THZ").4
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ.
(2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.5
(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 5000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15 dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného THZ.
Čl. 7
Úleva na poplatku
Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží7.
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.8
Čl. 9
Přechodná ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním polatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 8.10.2009.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

Ing. Jiří Pomikálek, starosta


Ing. Jana Kubíčková Berková, místostarostka


Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 30.12.2010

1 Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích")
2 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
3 § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
8 (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 10.1.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř