Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749841 návštěv

OZV 2-2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Nekoř se na svém zasedání dne 31.1.2011 usnesením č. 4b/I-2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Nekoř touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen "poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
p.p.č. 3156/4, 345/4, 2992/1, 2890/2, 3516/1, 3516/3

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 2 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč
d) za umístění stavebních zařízení 1.-Kč
e) za umístění reklamních zařízení 10,-Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5.-Kč
g) za umístění skládek 5,-Kč
h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely7.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.8
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2011 z důvodů naléhavého obecného zájmu.................................... ..........................................
Ing. Jana Kubíčková Berková Ing. Jiří Pomikálek
místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.1.2011
Sejmuto z úřední desky dne:
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Připojený dokument:Připojený dokument s popisem "vyhl 2-2011" nebyl nalezen!!
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 16.2.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř