GDPR

Obec Nekoř zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce OÚ: Obec Nekoř, sídlo: nekoř 330, IČ: 00279269, DS: 8qra44i, telefon: 465 625 122, e-mail: ounekor@orlicko.cz

Pověřenec pro OÚ Nekoř: Sdružení obcí Orlicko, Jiří Dytrt,   e-mail: jdytrt@orlicko.cz, tel. +420608763102